Ο Σύλλογος Ερευνητών του ΕΑΑ (ΣΕΕΑΑ) συστάθηκε το 2000, οπότε και κατακυρώθηκε το καταστατικό λειτουργίας του, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των Ερευνητών του Ε.Α.Α. Τα μέλη του ΣΕΕΑΑ είναι Ερευνητές προερχόμενοι από τα 5 αρχικά Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία από το 2013 συνενώθηκαν στα ακόλουθα τρία: Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ο ΣΕΕΑΑ απαριθμεί αυτή τη στιγμή 42 Ερευνητές και από τα τρία Ινστιτούτα, και έχει να επιδείξει στο πέρας του χρόνου σημαντική συνεισφορά στην προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα.

Ο ΣΕΕΑΑ συμμετέχει δια εκπροσώπου και του Προέδρου του στις συναντήσεις και τις ομάδες εργασίας της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ - ίδρυση 1996) που αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των Ερευνητών της χώρας.