Καταστατικό ΣΕΕΑΑ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΑΑ (ΦΕΚ 209/Β, 23 Μαρτίου 1995)

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΕ/ΕΑΑ (1995)

Νόμος 1514 για την έρευνα (Κωδικοποίηση)

ΦΕΚ Επιμίσθια (ΦΕΚ 124/B, 18 Φεβρουαρίου 1999)

ΦΕΚ Επιμίσθια - Τροποποιήσεις (ΦΕΚ 419/B, 30 Μαρτίου 2000)

Νόμος 2919 του 2001 (Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την Παραγωγή - τροποποιήσεις στον Ν.1514)

ΦΕΚ για οδοιπορικά

Νόμος 3653 του 2008 (Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας - σε αναστολή)

Νόμος 4051 του 2012 (Άρθο 5: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Φορέων)

Πρόταση σχεδίου νόμου για την έρευνα

Νόμος 4310 του 2014 (Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία)

Πρόταση σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις" (Ιανουάριος 2016)

Νόμος 4386 του 2016 "Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις"

Νόμος 4485 του 2017 "Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"