22-02-2018: Προς τα Μέλη του ΣΕΕΑΑ και τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ (Συγκρότηση του ΔΣ του ΣΕΕΑΑ)
16-01-2018: Προς τα Μέλη του ΣΕΕΑΑ (Σύκληση Εκλογοαπολογιστικής ΓΣ του ΣΕΕΑΑ)


24-11-2017: Προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ και ΕΛΚΕ/ΕΑΑ(Ασφαλιστικές Κρατήσεις στις Πρόσθετες Αμοιβές)
17-10-2017: Προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ και ΕΛΚΕ/ΕΑΑ(Ασφαλιστικές Κρατήσεις στις Πρόσθετες Αμοιβές)
6-10-2017: Προς Δρ. Ο. Μαλανδράκη (Εγγραφή στο Σύλλογο)
10-07-2017: Προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ (Παρακράτηση 20% στα Εσωτερικά Προγράμματα)
14-06-2017: Προς τα Μέλη του ΣΕΕΑΑ (Συμμετοχή στην Διαβούλευση του ν/σ "Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις")
18-05-2017: Προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ και ΕΛΚΕ/ΕΑΑ(Λειτουργία ΕΛΚΕ/ΕΑΑ και έγκριση Δαπανών Εσωτερικών Προγραμμάτων)
12-03-2017: Προς κ. Ε. Σοφούλη, ΓΓΕΤ (Προαγωγές Ερευνητών)
13-03-2017: Προς κκ. Χαρμανδάρη και Μιχαλόπουλο (Υποβολή Πεπραγμένων )
13-03-2017: Προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑ και ΕΛΚΕ/ΕΑΑ(Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ/ΕΑΑ )
20-02-2017: Προς τα Μέλη του ΣΕΕΑΑ (Πρόσκληση Τακτικής ΓΣ ΣΕΕΑΑ )
05-12-2016: Προς ΔΣ ΕΑΑ και Δ/νση Διοικητικού ( Αξιολόγηση Δ/ντών ΕΑΑ)
09-11-2016: Προς Πρόεδρο ΕΑΑ και μέλη του ΔΣ ΕΑΑ (Θέματα ΥΔ του ΔΣ του ΕΑΑ Νοέμβριος, 10, 2016)
20-10-2016: Προς καθ. κ. Β. Χαρμανδάρη (Πρόσκληση παρουσίασης ερευνητικής και διοικητικής δραστιριότητας για τα ΕΑΑ)
20-10-2016: Προς καθ. κ. Ε. Πλειώνη (Πρόσκληση παρουσίασης ερευνητικής και διοικητικής δραστιριότητας για τα ΕΑΑ)
27-09-2016: Προς Δ/νση Διοικητικού ΕΑΑ, (Διαδικασία Διατύπωσης Γνώμης Ερευνητών ΕΑΑ)
16-09-2016: Προς Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΡΗΠΙΣ-2)
30-07-2016: Προς Πρόεδρο ΕΑΑ ( Εκλογή Μελών ΕΣΙ στο ΕΑΑ)
20-05-2016: Προς ΔΣ ΕΑΑ και Δ/νση Διοικητικού ΕΑΑ (Εφαρμογή Νόμου 4386/2016)
18-04-2016: Προς Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (Θέσεις ΣΕΕΑΑ επί ν/σ "Ρυθμίσεις για την Έρευνα")
17-02-2016: Προς Άτυπη Επιτροπή Επιμισθίων (Διαδικασία Έγκρισης Επιμισθίων)
18-01-2016: Προς ΔΣ ΕΑΑ (Ασφαλιστικές Εισφορές Επιμισθίων)
18-01-2016: Προς ΔΣ ΕΑΑ (Ενημέρωση για νέο ΔΣ ΣΕΕΑΑ)
21-12-2015: Προς Αν. Υπουργό ΠΕΘ και ΓΓΕΤ (Επισημάνσεις και Προτάσεις του ΣΕΕΑΑ)


22-09-2013: Προς ΠΕΑΑ (Συνάντηση με το ΔΣ του ΕΑΑ)
17-09-2013: Προς ΕΛΚΕ (Υλοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ)
17-09-2013: Προς ΠΕΑΑ (Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ)